All Posts By

hovasangen

Naturskyddsföreningen ger sitt stöd till Hovåsängens bevarande i samrådsyttrande

By | Allmänt

Naturskyddsföreningen i Göteborg stöttar engagemanget för Hovåsängens bevarande i sitt samrådsyttrande daterat 2017-11-21:

Yttrande Samråd Detaljplan Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen
Diarienummer: 0647/15

Naturskyddsföreningen i Göteborg instämmer med SBKs tjänsteutlåtande för planbeskedet från 2015. Där poängteras att planen inte är förenligt med ÖP som anger det som grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Det är inte heller förenligt med gällande detaljplan som anger natur. De poängterar också att det gjordes en bedömning på 1990-talet att det var viktigt att bevara det som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls. Inga nya omständigheter som skulle förändrat bedömningen har uppstått sen dess menar de.

Planen är inte linje med utbyggnadplaneringen och de prioriterade utbyggnadsområden.

Med en kilometer till närmsta busshållplats kommer detta nya bostadsbyggande leda till ökad biltrafik in mot centrum. Om byggande av ett nytt Hospice är mycket angeläget, kan det eventuellt ske här, men det måste inte ske tillsammans med bostadsbyggande. Om bara vårdbyggnaden byggs, ger det större möjligheter att behålla siktlinjer och äng. Uppvärmning med bergvärme ökar användningen av el. Som kompensation bör södervända tak förses med solceller. Övriga tak bör vara gröna.

Vi ser dock hellre att platsen stärks som naturområde enligt gällande detaljplan, för att långsiktigt få höga naturvärden i form av ängsmark. Detta antingen genom plantering av fler ängsörter och blommor, såsom har skett t.ex. i Kungsparken i somras, eller genom att ha betande får några månader om året. För att långsiktigt få naturområdet att bli en rik ängsmark med stor biologisk mångfald av blommor, insekter och örter. Samtidigt som det kan bli en upplevelserik närnatur i området för barn och vuxna.

Det finns också potential att ängen kan bli en del av ett grönstråk som kopplar ihop Sandsjöbacka naturreservat med kustremsan. Det saknas idag några tydliga kopplingar. Se nästa sida. Där vi har adderat en grön pil till ÖP som visar detta.

Att stärka platsen som äng hade varit i riktlinje med Göteborgs miljömål 12, ett rikt växt- och djurliv.

Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
genom

Lena Nilsson
Ordförande

Yttrande i sin helhet finns publicerat på Naturskyddsföreningens hemsida => https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/94/2014/01/Askim-Vård-och-bostäder-vid-Fjordvägen.pdf

Inga-Britt Ahlenius om korruptionskulturen i Göteborg på GP Debatt

By | Allmänt

Inga-Britt Ahlenius betraktelse över Göteborgs Stad, publicerad på GP Debatt den 23 november 2017, passar mycket bra in på denna sida. Inga-Britt Ahlenius säger bland annat: “Företrädare för politiska institutioner har sin viktigaste uppgift i att föregå med gott exempel, att stärka människors tillit till dessa och att som led i denna uppgift tydligt ta sitt eget ansvar. I Göteborg saknas allt detta fortfarande – trots alla affärer.”

Klicka här för debattinlägget i sin helhet.

Om du vill läsa vad vi själva har skrivit i ämnet så återfinns mycket på denna hemsida. En bra start är här.

Inga-Britt Ahlenius är ledamot i styrelsen för Transparency International Sverige och tidigare chef för Riksrevisionsverket, RRV.

Kommentar till texten om Madrair AB

By | "Detaljerna"

I ett mejl skickat till Hovåsängens Vänner den 10 november 2017 lämnar Björn Oxe, styrelseledamot i Madrair AB och Änggårdens Hospice (ÄH), följande kommentarer med anledning av texten om Madrair AB publicerad på sidan Änggårdens Hospice, relationer och siffror.

1. Madrair AB har aldrig sålt något till ÄH. ÄH finns inte överhuvudtaget i Madrairs kundregister eller bokföring.
2. Annika Åberg-Darell gick med i bolaget 2012, men p g a bristande tid att engagera sig sålde hon sina aktier 2014, enligt aktieboken. Och gick ur styrelsen.
3. Alvar Kihl gick ur styrelsen tidigt 2017, men har inte varit verksam sedan slutet 2015.

Innerstadens Arkitekters illustrationer borttagna

By | "Detaljerna"

Innerstadens Arkitekter har önskat få sina illustrationerna på sidan “De öppna utblickarna mot havet” borttagna. Vi har gått Innerstadens Arkitekter till mötes trots att illustrationerna var allmän handling erhållna från Stadsbyggnadskontoret. Illustrationerna föreställde den tänkta hospicebyggnaden sedd från Säröbanan ur två olika vinklar. Borttagandet av bilderna gör det svårare för allmänheten att föreställa sig Hovåsängen “före” och “efter” byggnation av hospice och lägenheter. Detta är olyckligt, inte minst eftersom Samrådshandlingen också saknar bra och tydligt bildmaterial på den tänkta byggnationen på ängen.

En av Innerstadens Arkitekters illustrationer har istället ersatts med en egen illustration. Denna är inte lika detaljrik som “originalet” men påminner i stort om byggnadens färg, form och mått. Vad vi primärt vill visa är känslan av de öppna utblickarna mot havet ersatta av den korridorliknande känslan skapad av en 40 meter lång tegelfasad placerad endast ett fåtal meter från Säröbanan. Det kanske, å andra sidan, är just denna känsla som markägaren och Innerstadens Arkitekter inte ville visa. Vem vet. Angelägna att bilderna skulle plockas bort var de i alla fall.

(Klicka här för att komma till sidan med bilderna.) 

Tyck till om detaljplanen senast 21 november 2017

By | Allmänt

Mellan 11 oktober och 21 november 2017 har du möjlighet att tycka till om förslaget att exploatera Hovåsängen för vård och bostäder. Du kan enkelt lämna dina synpunkter direkt på Göteborgs Stads hemsida. KLICKA HÄR Där finner du också alla handlingar i ärendet. Det är mycket viktigt att du lämnar dina synpunkter under samrådstiden, annars mister du din rätt att överklaga detaljplanen. Du kan också mejla dina synpunkter till sbk@sbk.goteborg.se. Ange “Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen, Dnr: 0647/15” i ämnesraden.

Om du är dåligt insatt i ärendet, kika först runt ordentligt på denna hemsida innan du lämnar dina synpunkter. Missa heller inte samråds- och informationsmötet onsdagen den 25 oktober kl. 17.00 – 18.30 som hålls i informationssalen på Stadsbyggnadskontoret (SBK), Köpmansgatan 20.

Vad folk är mest bekymrade över i ärendet kan variera beroende på var de bor och hur de rör sig i området. Det kan handla om trafiksituationen, den förändrade landskapsbilden men mycket annat. Exploateringsförslaget kommer att ha stor påverkan för hela närområdet och påverka såväl boende som besökare till området, inte minst trafikanterna utmed Säröbanan.

Om “Göteborgsandan”-inslagen i ärendet (som finns beskrivna i avsnitt 6-8 under “Detaljerna”) skall kommenteras under samrådet eller hanteras av annan instans har vi i skrivande stund inte fått svar på. Det får vi förhoppningsvis veta vid mötet på SBK den 25 oktober, om inte förr.

(Samrådshandlingen/Planbeskrivningen samt Plankartan finns även uppladdade under Dokument på denna hemsida.)

Göteborgsandan lever kvar – tre nya avsnitt under “Detaljerna”

By | "Detaljerna"

Sent igår kväll, den 11 oktober 2017, publicerades tre nya avsnitt under “Detaljerna”. Denna publicering gjordes samma dag som vi kunde läsa i Göteborgs-Posten att samrådsförfarandet avseende Hovåsängen skulle börja. De tre avsnitten är:

“Göteborgsandan” lever kvar. Den är förödande för samhället och ökar misstron mot det politiska systemet. En ökad klyfta mellan politiker och medborgare gynnar ingen och det är inget som vi själva vill bidra till. Därför sökte vi i över ett års tid dialog med de berörda politikerna. När nu frågan om Hovåsängen går in en ny fas är det relevant att publicera vår information. De nya avsnitten återfinns under “Detaljerna”.

Mediedrevet Hovåsborna får svårt att glömma

By | "Detaljerna"

Det kommer nog dröja länge innan Hovåsborna glömmer det mediedrev som drog fram över Sverige under hösten 2016. Vissa uppgifter blev helt korrekt återgivna men när journalister, krönikörer, debattörer och andra som skrev och uttalade sig i frågan saknade helhetsbilden – eller avsiktligt utelämnade bakgrund, historik och fakta – så blev bilden fel och ensidig. Resultatet var minst sagt förfärligt, förtroendet till media blev kraftigt stukat och såren lär inte läka hos många på mycket länge. Läs mer här http://hovasangen.se/detaljerna/hospice-i-hovas-i-media/

Grovt fel i avstånd till kollektivtrafik

By | "Detaljerna"

Markägarens begäran om planbesked innehåller ett grovt fel avseende avståndet från Hovåsängen till kollektivtrafik. Avståndet anges till 400-450 meter när det verkliga avståndet är 1 km. Hur kunde det bli så fel? Ett misstag? Eller helt avsiktligt för att hålla sig inom de ramar och normer som gäller för avstånd till kollektivtrafik inom Göteborgs stad? Det kan besökare till denna sida få avgöra själva. Markägarens uppgifter och korrekta fakta i frågan finner du här => https://hovasangen.se/detaljerna/nej-det-ar-inte-400-meter-till-kollektivtrafik/

Kampen för Hovåsängens bevarande är inte ny

By | "Detaljerna"

Vi har förstått att många inte känner till att Hovåsängen satts under exploateringspress vid flera tillfällen tidigare. Det nu aktuella exploateringsförsöket är faktiskt det tredje i ordningen under den senaste 20-årsperioden. Många känner då inte heller till att såväl närboende, kommunen som andra intressenter har varit djupt engagerade under lång tid i kampen för att hålla Hovåsängen öppen och orörd.

Under “Detaljerna” har vi därför publicerat en kort sammanfattning av tidigare exploateringsförsök. Klicka här för mer info.