All Posts By

hovasangen

Kommentar till Arne Larssons text i GP den 29 mars 2019

By | Allmänt

I samband med att Kommunfullmäktige vid sitt möte den 28 mars efter votering antog detaljplanen avseende Hovåsängen så skriver reportern Arne Larsson i GP den 29 mars att “Planerna har anmälts till alla tänkbara instanser och av alla tänkbara anledningar”. Vad vi känner till så har det bara skett två anmälningar och båda dessa av samma anledning. Den första anmälan gjordes till Göteborgs stads visselblåsarfunktion i december 2018 då Stadsbyggnadskontoret i sitt granskningsutlåtande från november 2018 meddelade att frågan om oegentligheter måste utredas av de rättsvårdande myndigheterna. Visselblåsarfunktionen ansågs vara ett första lämpligt steg.

Den andra anmälan gjordes den 6 mars 2019 till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp. Detta efter att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion PwC Sverige rekommenderat fortsatt utredning.

Det stämmer inte, som Arne Larsson påstår i slutet av sin text, att “anmälningar till visselblåsarfunktionen har utretts på sedvanligt sätt”. Göteborgs stad valde ju att inte utreda, trots PwC Sveriges rekommendation. Det har vi redan skrivit om här.

Texten i GP är vilseledande och stämmer inte med verkligheten. För den som vill följa frågan och ta del av fakta i ärendet – inte minst avseende de anmälningar som kommer att komma – så rekommenderar vi att besöka denna sida regelbundet och inte enbart lita på tidningen vars slogan är “Riktig journalistik gör skillnad”.

Änggårdens Hospice grundare har lämnat verksamheten

By | Allmänt

Idag har vi blivit uppmärksammade på att den privata vårdgivaren Änggårdens Hospice (ÄH) grundare och styrelseordförande, Ingemar Bokedal, har lämnat verksamheten. Enligt ett registerutdrag verkar detta ha skett redan under augusti 2018. Varför vet vi inte, och det vill vi heller inte spekulera kring.

Ingemar Bokedal ställde upp som medsökande till markägaren Per Davidson vid hans begäran om planbesked avseende Hovåsängen i februari 2015. Inledningsvis var det Ingemar Bokedal som var omlokaliseringsansvarig när ÄH skulle lämna sin nuvarande placering i Lillhagsparken. Bokedal jobbade bland annat med förslaget att etablera verksamheten på Bågskyttestigen i Änggården för cirka fem år sedan. Ingemar Bokedal har med andra ord varit en nyckelperson för markägaren i exploateringsförsöket av Hovåsängen. När medieuppmärksamheten i ärendet tilltog under 2016 tog dock Alvar Kihl och Björn Oxe från ÄH:s styrelse över omlokaliseringsfrågan och kontakterna utåt. Dessa båda är golfkompisar med Per Davidson och den senare har också goda kontakter med Göteborgs högsta politiska ledning, vilket vi tidigare rapporterat om på denna hemsida.

Ett annat anmärkningsvärt avhopp från Änggårdens Hospice styrelse skedde 2016. Det var den tidigare Göteborgspolitikern Susanna Haby som hade rekryterats till styrelsen vid årsskiftet 2015/2016. Sannolikt för att hon med sina goda kontakter och erfarenheter från arbete inom byggnadsnämnden skulle kunna bana väg för en exploatering av Hovåsängen. Varför hon lämnade ÄH:s styrelse behöver vi dock inte spekulera kring. Hon insåg att hon “bara varit en spelare som använts i en välplanerad strategi” och lämnade med dessa ord styrelsen redan i september 2016, ett drygt halvår efter att hon tillträtt. (Mejlet där dessa ord uttrycks återfinns här.)

Tidigare har vi kunnat följa förändringarna i ÄH:s styrelse på ÄH:s hemsida http://ahospice.se men hemsidan verkar vara avstängd sedan lång tid tillbaka.

Anmälan till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp

By | Allmänt

Det är en stor besvikelse för alla göteborgare som vill bekämpa korruption och oegentligheter inom staden att Stadsledningskontoret valde att inte granska ärendet vidare utan istället, utan att en enda sten hade vänts, föreslår Kommunstyrelsen att skicka ärendet vidare till Kommunfullmäktige. För alla oss som jobbar i andra verksamheter inom staden är detta förfarande svårt att förstå. Samma principer borde gälla överallt. Varför inte inom kommunens högsta och beslutsfattande funktioner? Stadens externa visselblåsarfunktion PwC Sverige i Stockholm rekommenderade fortsatt utredning. Kanske ser dom annorlunda på korruptionsproblematiken i Göteborg från Stockholm? Idag blev därför en polisanmälan till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp gjord istället. Ett beslut som samtidigt innebär ett rejält underbetyg till Göteborgs vilja och förmåga att med egen kraft komma tillrätta med korruptionskulturen inom staden.

“Direktör ledningsstaben” i korruptionsfälla

By | Allmänt

Idag, den 19 februari 2019, fick en av Hovåsängens Vänners representanter telefonkontakt med Stadsledningskontorets “Direktör ledningsstaben”. Han var den person som avskrev visselblåsningen trots att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion, PwC Sverige i Stockholm, rekommenderade fortsatt utredning om oegentligheterna och turerna kring Hovåsängen. Den självklara frågan från vår sida var – “varför då?”

Han menade att han gjort en annan bedömning än PwC Sverige och att det inte fanns något konkret att gå på. Det är märkligt. Visselblåsaranmälan lyfter en lång rad frågor – muta, otillåtet statsstöd, avsaknad av beslutsunderlag och behovsutredning, uppgörelser dolda från allmän insyn, jäv mm. Inte ens information om att en insider, och tidigare högt uppsatt Göteborgspolitiker, beskriver exploateringsförsöket av Hovåsängen som en “välplanerad strategi” och därefter omedelbart lämnar exploatörernas verksamheter, fick honom att agera. Detta rimmar illa med uttalandet i tidningen Vårt Göteborg #2 2017 sidan 14 där han säger: “Vi accepterar inga oegentligheter. Om vi skulle upptäcka något oetiskt agerar vi omedelbart…” Så mycket var det uttalandet värt.

När det gäller jävsfrågan, som ytterligare ett exempel, så hävdade han att vänskap mellan en exploatör med stora ekonomiska vinstmöjligheter och en beslutsfattande politiker inte är skäl nog att anmäla jäv från politikerns sida. Det är också märkligt – i bästa fall är detta vänskapskorruption. När exploateringsförslaget inte är seriöst blir saken genast värre. Varför skulle Göteborgs stad med sina stora korruptionsproblem historiskt ha en såpass generös och tillåtande inställning idag?

På stadens hemsida kan man läsa “Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter och ekonomi.” Det råder med andra ord ett nära samarbete mellan Stadsledningskontorets tjänstemän och politikerna i kommunstyrelsen. I någon mån skulle man kunna kalla kommunstyrelsens ordförande för Direktör ledningsstabens högste chef. När det är just denna politiker som är föremål för jävsproblematiken i visselblåsningen så är det inte så svårt att föreställa sig med vilken vånda detta ärende hamnade i Direktör ledningsstabens knä. Vem skall man vara lojal mot nu? Sin chef eller stadens medborgare? En riktig korruptionsfälla där, enligt vår mening, ett allvarligt felbeslut togs.

(Om någon läsare av denna sida vill anmäla stadens visselblåsarfunktion till stadens visselblåsarfunktion med anledning av informationen under denna nyhetspost så kan det göras på denna länk. Det här torde vara ett lysande exempel på när en anmälan bör göras.) 

SBK:s svar styrker misstankar om oegentligheter men Stadsledningskontoret avskriver visselblåsningen

By | Allmänt

Den 18 januari 2019 skickar SBK ett svar till Stadsledningskontoret på frågan om hur misstankarna om oegentligheter har utretts och hanterats under resans gång. Detta brevsvar fick Hovåsängens Vänner ta del av den 31 januari. SBK meddelar i sitt brev att det inte ankommer på SBK att utreda den typen av oegentligheter som visselblåsningen adresserat. Någon utredning har alltså inte gjorts. Även på ett antal andra punkter bekräftar SBK förhållanden som bidragit till visselblåsningen. I det läget avskriver Stadsledningskontoret visselblåsningen från vidare utredning. Det är anmärkningsvärt. Vet de något som inte vi vet? När vi frågar Stadsledningskontorets interncontroller vem som ytterst fattade beslutet att avskriva anmälan så visade det sig vara “Direktör ledningsstaben” på Stadsledningskontoret, en av stadens högst uppsatta tjänstemän. Vi har idag mejlat honom med önskemål om ett telefonsamtal.

Gbg:s externa visselblåsarfunktion PwC Sverige rekommenderar utredning om turerna kring Hovåsängen

By | Allmänt

Idag har vi nåtts av beskedet att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion, PwC Sverige i Stockholm, några dagar innan jul rekommenderade Stadsledningskontoret vid Göteborgs Stad att turerna kring Hovåsängen skall utredas vidare. Den 21 december 2018, skickade sedan en interncontroller vid Stadsledningskontoret följande mejl till SBK, med kopia till Stadsbyggnadsdirektören:

Ett tips har inkommit till Göteborgs Stads externa visselblåsarfunktion. Tipset handlar om ett detaljplanärende. Tipset som helhet framgår av bifogad fil.

PWC rekommenderar att tipset behöver undersökas vidare för att ta ställning till om det ska utredas av leverantören.

I tipset görs gällande att det finns fog för att mutor, jäv och vänskapskorruption har förekommit i samband med ärendets handläggning och beredning. Dessa oegentligheter skall enligt tipslämnaren gälla några politiker i byggnadsnämnden.

Nämnden fattade beslut om att godkänna detaljplanen 2018-12-11 och att översända den till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen har inkommit till stadsledningskontoret för beredning i kommunstyrelsen och antagande i kommunfullmäktige.

Visselblåsarfunktion vid stadsledningskontoret kan konstatera att en del av de uppgifter som rör förekomsten av oegentligheter även har förts fram i några av de synpunkter på aktuell detaljplan som inkommit till stadsbyggnadskontoret. Synpunkterna finns beskrivna i såväl samrådsredogörelsen som det granskningsutlåtande som bifogats beslutet om detaljplan. Däremot bedömer visselblåsarfunktionen att det inte tillräckligt tydligt framgår vilka ställningstaganden och eventuella åtgärder som nämnden har gjort med anledning av inkomna synpunkter gällande eventuella oegentligheter inom ordinarie detaljplaneprocess.

Visselblåsarfunktionen önskar därför att ni återkommer med en återkoppling med hur frågan om oegentligheter under ärendets beredning har handlagts och utretts.

Vi önskar ett svar från er senast den 28 januari.

Visselblåsaranmälan inlämnad till Göteborgs stad

By | Allmänt

Efter SBK:s besked i sitt granskningsutlåtande att misstankar om oegentligheter inte är SBK:s ansvar att utreda, utan en fråga för de rättsvårdande myndigheterna, så har Hovåsängens Vänner i veckan gjort en anmälan till Göteborgs stads visselblåsarfunktion.

Vi bedömer att Visselblåsarfunktionen är ett lämpligt första steg. Varför byggnadsnämnden under mandatperioden 2014-2018 varit så ointresserad av att diskutera frågor rörande oegentligheterna – eller överhuvudtaget berätta vad som fick dem, vid sitt möte den 27 oktober 2015, att gå emot SBK:s rekommendation att lämna Hovåsängens orörd – är en gåta. Frågan är fortfarande obesvarad och inget beslutsunderlag går att få tag på. Det enda vi vet är att exploatörerna skulle “jobba på mot politikerna”.

Enligt Göteborgs Stads hemsida skall visselblåsarfunktionen användas när man misstänker oegentligheter, såsom muta, eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Allvarligare tjänstefel ska också anmälas.

Vad är tjänstefel?

Enligt Boverket så har reglerna om tjänstefel som ”syfte att skydda medborgarna mot fel vid utövandet av den offentliga makten. Reglerna ställer krav på noggrannhet och omsorg vid myndighetsutövning hos de tjänstemän och politiker i byggnadsnämnden som handlägger frågor som kan ha betydelse för enskilda.”

Att som ledamot i Byggnadsnämnden fatta beslut i ett ärende där så många frågor fortfarande är obesvarade och där det förekommer allvarliga misstankar om oegentligheter kan inte anses vara myndighetsutövning med noggrannhet och omsorg.

Granskningsutlåtande, kort sammanfattning

By | Allmänt

Granskningsutlåtandet från SBK daterat 2018-11-15 kan sammanfattas kort eftersom det i princip inte skett några förändringar alls i exploateringsförslaget sedan samrådet. Detta trots att ett 50-tal negativa yttranden, från i huvudsak närboende och andra berörda, inkommit i samband med granskningen. Så här sammanfattar SBK de negativa synpunkterna:

CITAT

Den övervägande synpunkten är att planarbetet ska avbrytas så att ängen kan bevaras. De allvarligaste invändningarna mot planförslaget gäller:

  • att det går emot flera tidigare fattade beslut om att platsen inte får bebyggas.
  • att översiktsplanen och andra strategiska dokument inte följs.
  • att den befintliga trafiksituationen har stora brister och inte tål tillkommande trafik. Bilder från fina sommardagar som visar en kaotisk situation har skickats in.
  • att ett obebyggt område, som många anser är av stort allmänt intresse, går förlorat utan att nyttan av planen blir särskilt stor.
  • att miljön inte lämpar sig för bostäder och hospice eftersom det periodvis förekommer många livliga aktiviteter i närheten.

Många anser att utbyggnadsförslaget inte visar tillräcklig hänsyn till omgivningen. Det framförs oro för hur de som bor i närheten, eller utmed Hovåsvägen, kommer att påverkas. Flera anser att planförslaget kommer att innebära betydande olägenhet för dem. Oro för att värdet på deras fastigheter påverkas negativt framförs också.

Det framförs synpunkter på att det borde utredas om ett hospice verkligen behövs och om det finns lämpligare lokaliseringar för ett hospice. Man anser inte heller att det finns behov av bostäder.

Tveksamheter till hur ärendet hanteras framförs. Många uppfattar att politikernas ändrade ställningstagande till att bebygga platsen kan bero på oegentligheter som t.ex. mutor. De tror att någon form av ”kohandel” bedrivits där kommunen lovats ett hospice i utbyte mot byggrätter för bostäder. Man ifrågasätter om det kan innebära olagligt statsstöd att planlägga när det verkar som om hospicet kommer att få väldigt låg hyra samtidigt som markägaren kommer att tjäna pengar på att bygga bostäder.

SLUT CITAT

I granskningsutlåtandet konstaterar SBK att frågan om oegentligheter som framförts av många under hela detaljplaneprocessen inte är en fråga för dem att utreda utan skall hanteras av rättsvårdande myndigheter. Att stadens tjänstepersoner och politiker inte har skyldighet att agera på information om misstänkt brottsligt förfarande kan man ha synpunkter på. Vidare är det olyckligt att SBK inte redan mycket tidigare under processen var tydligare på denna punkt. Mycket tid har gått förlorad. För vår del tar vi ärendet vidare till de rättsvårdande funktionerna.

“Granskning” pågår. Glöm inte att lämna dina synpunkter senast 28 juni 2018.

By | Allmänt

Det slutliga planförslaget avseende Hovåsängen är nu klart och under tiden 7-28 juni 2018 erbjuds “skriftlig granskning”. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på Stadsbyggnadskontoret (SBK). Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande. Glöm alltså inte att lämna dina synpunkter skriftligt senast den 28 juni 2018.

Klicka här för länk till SBK:s hemsida där du finner planförslaget samt information om hur du lämnar dina synpunkter. Enklast gör du detta genom att klicka på knappen “Lämna synpunkter” på SBK:s hemsida.

 

Planförslaget:

Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad avsedd för vård inom fastigheterna Hovås 57:37 – 39. Planen innebär att ca 16 bostäder kan byggas i 1-2 våningshus (totalt 1950 m²). Vårdbyggnaden kan bli max 1700 m² fördelat på två våningar (varav en som suterrängvåning). Vårdbyggnaden ska kunna inrymma lokaler där Stiftelsen Änggårdens Hospice kan bedriva sin verksamhet.

Utdrag från SBK:s granskningshandling:

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger det aktuella området som grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Förslaget stämmer dåligt med de områdesvisa inriktningarna i för kustnära områden eftersom byggnation kan innebära försämrade möjligheter att utveckla fotbollsplan, småbåtshamn och badplats. Området har genom sina utblickar mot havet betydelse för landskapsbilden. I tidigare planering har ett öppet landskapsrum med havskontakt värderats högt och marken planlades som allmän plats NATUR/äng. 

Problem att lämna samrådsyttrande via SBK:s webb?

By | Allmänt

Ett par personer har informerat oss om att de haft problem med att lämna sina synpunkter på detaljplaneförslaget om Hovåsängen via SBK:s webb på Göteborgs Stads hemsida. Aktuella datum har varit bland annat 17 oktober och 21 november. Då infinner sig frågan om dessa tekniska problem har förekommit under hela samrådstiden, d v s 11 oktober till 21 november. Frågan ställdes till Stadsbyggnadskontoret som den 30 november svarade följande:

Eventuell oro över att synpunktsformuläret på vår plan- och byggtjänst inte fungerat tillfredsställande

Kontroll av loggfil över inlämnade synpunkter via synpunktsformuläret på stadens webbsida ”plan- och byggprojekt” har gjorts. Det innebär att jämförelse gjorts mot förvaltningsbrevlådan dit synpunkterna hamnar. Vid kontroll har det konstaterats att alla synpunkter från formuläret kommit fram. En handfull personer har fått besked av våra registratorer att medskickade filer varit korrupta och då blivit anmodade att skicka in nya filer direkt till vår förvaltningsbrevlåda. Inga synpunkter saknas alltså vid jämförelse mellan loggfil och förvaltningsbrevlådan.

Ett undantag är att några fått meddelande om felleverans direkt på webbsidan vid försök att skicka under första veckan av samrådsperioden (tekniskt fel på tjänsten som varade några dagar). Eftersom det då informerades tydligt att leverans inte genomförts så har den som försökt lämna synpunkter förmodligen gjort detta på annat sätt eller försökt vid senare tillfälle.

Alla som uppgivit en e-postadress via synpunktsformuläret har fått ett automatiskt meddelande från förvaltningsbrevlådan som säger att det kommit fram. Om någon inte fått detta meddelande till sin uppgivna e-postadress så kan man givetvis maila till förvaltningsbrevlådan sbk@sbk.goteborg.se och ställa frågan om synpunkterna kommit fram. Observera att det nu är stängt för nya synpunkter så det är alltså enbart kontroll av att synpunkter faktiskt kommit fram under samrådstiden, nästa gång det går att lämna in synpunkter är under granskningsperioden.

Gunnar Åkerström
Kommunikatör
GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadskontoret
Avdelningen för Verksamhetsstyrning
Kommunikationsenheten