6. Försök till muta?

Om jag erbjuder dig något som jag tror att du vill ha, men i gengäld vill ha något av dig som jag troligtvis annars inte skulle ha fått, då är detta normalt att betrakta som försök till muta. Förfarandet avseende Hovåsängen upplevdes av många närboende på precis det sättet.

I avsnitt nummer två under “Detaljerna” på denna hemsida har vi berättat om kommunens avslag på markägarens tidigare exploateringsförsök av Hovåsängen. Även vid det tredje försöket, det nu aktuella, så var Stadsbyggnadskontoret tydligt – förslaget överensstämmer inte med detaljplan, översiktsplan och utbyggnadsplanering och man fann det också angeläget att behålla ytan som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls. Med andra ord, precis som tidigare.

Men markägarens upplägg vid det tredje försöket skiljde sig åt, Änggårdens Hospice var nu med som medaktör. Enligt markägarens begäran om planbesked finns det ett “avtal mellan kommunen och hospice som inte är löst”. Vi vet inte vad detta avtal innehåller men vår uppfattning är att det kan handla om att vara behjälplig vid t ex omlokalisering. Kommunen letar nämligen vid denna tidpunkt ny lokalisering till den privata vårdaktören Änggårdens Hospice. Fastighetskontoret är engagerat i processen och har också funnit en tomt i Änggården som skulle passa bra, en tomt där man räknade med att kunna gå till bygglov direkt. Enligt Fastighetskontoret så är det under Änggårdsprocessen som det “privata initiativet i Hovås” dyker upp. Markägaren har nu kontaktat kommunen och erbjuder mark på Hovåsängen för Änggårdens Hospice. Han är till och med villig att tillhandahålla marken utan avgift. I upplägget ingår dock att han skall få möjlighet att uppföra 10-20 lägenheter på ängen för egen räkning.

Om markägaren erbjuder kommunen något som de vill ha (en tomt till vårdaktören) men i gengäld vill ha något som han sannolikt annars inte skulle ha fått (exploateringsmöjlighet på ängen för 10-20 egna lägenheter) så är det, enligt vår bedömning, ett försök till muta enligt den definition som normalt tillämpas. Såvida inte andra regler gäller när kommunen är part i givandet och tagandet.

SBK sa alltså nej, men markägaren som skulle “jobba på mot politikerna” lyckades få med sig politikerna på upplägget. Vi tycker att förfarandet är allvarligt och vi menar att oberoende juridisk expertis bör titta närmare på detta.

Tillbaka till huvudsida “Detaljerna”