Den sista resten av de forna ängsmarkerna i Hovås är värd att bevara. Det tyckte också Stadsbyggnadskontoret i sitt tjänsteutlåtande. Efter att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion i december 2018 rekommenderat utredning om turerna i ärendet lämnades i mars 2019 en anmälan till Polisens nationella anti-korruptionsgrupp.

Följ senaste turerna under Nyheter.

Förtjänar en plats som Hovåsängen en egen hemsida? Normalt sett säkert inte. Men när AB Hovås Villastads förslag att exploatera Hovåsängen med 20 lägenheter och en vårdinrättning blev riksnyheter under 2016, och när Hovåsbor och deras engagemang för sitt närområde beskrevs i media på ett ensidigt och i många fall felaktigt sätt, så finns det goda skäl att gå mer på djupet i frågan. Skapandet av hemsidan är också ett svar på exploatörens antagande, och kanske förhoppning, att mediedrevet skulle tysta den lokala opinionen (mer om detta i avsnitt 5 under “Detaljerna”). Alla uppgifter publicerade på sidan är uteslutande för journalistiskt ändamål.

De flesta som följde debatten i media förstod säkert att man inte fick hela bilden. Kampen för Hovåsängens bevarande är ju långt ifrån ny. AB Hovås Villastad har i över 20 år gjort flera försök att exploatera ängen och engagemanget för Hovåsängens bevarande bland grannar och närboende sträcker sig därför decennier tillbaka. Senast handlade det om byggnation av ett antal villor och en transformatorstation. Närboendes kamp för att bevara ängen öppen och orörd vid det tillfället orsakade ingen medieuppmärksamhet alls. När det nu handlar om en betydligt större exploatering – 20 lägenheter och en vårdinrättning – är det inte underligt alls att engagemanget för Hovåsängens bevarande lever kvar.

Ambitionen med denna sida är därför att komplettera bilden med en allmän överblick och fördjupningar. Vi tror att många, vare sig man är berörd av sakfrågan eller ej, kommer att finna innehållet på denna sida intressant. Här kommer man att kunna läsa om kopplingar mellan privata aktörer i fastighetsbranschen, deras relation till politiker, felaktiga faktauppgifter, kommersiella intressen kontra medborgarnas intressen, med mera. En helt annan bild än den som skildrats av media kommer att träda fram. När man sätter sig in i ärendet är det lätt att förfäras av tanken att det kanske är så här det brukar gå till vid stadsbyggnadsfrågor i Göteborg, att förfarandet är helt normalt.

Sidan publicerades i sitt grundutförande i maj 2017. Mer detaljerat material publiceras löpande.

Ärendet i korthet:

– Den 10 februari 2015 begär AB Hovås Villastad planbesked hos Stadsbyggnadskontoret (SBK) för exploatering av Hovåsängen. Medsökande är den privata vårdaktören Änggårdens Hospice.

– SBK skriver i sitt tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2015 bland annat följande: “Förslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan som anger grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Förslaget är inte förenligt med gällande detaljplan som anger natur. Förslaget är inte i linje med utbyggnadsplaneringen. Marken är viktig att bevara som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls.” SBK rekommenderar Byggnadsnämnden att avslå förslaget.

– AB Hovås Villastad, som både under 1990-talet och 2000-talet ansökt om exploatering av Hovåsängen, har fått liknande besked tidigare. Den här gången är dock Änggårdens Hospice med som medsökande, vilket är nytt.

– Så varför är Änggårdens Hospice med som medsökande? Jo, AB Hovås Villastad, som har både personliga och affärsmässiga relationer till Änggårdens Hospice på flera sätt, har fått reda på att kommunen söker ny lokalisering för Änggårdens Hospice som måste lämna sin nuvarande placering vid Lillhagsparken den 31 december 2018 på grund av nybyggnation i området. Det är denna kunskap som ligger till grund för det senast i raden av bolagets exploateringsförsök av ängen. Upplägget som AB Hovås Villastad presenterar för kommunen går ut på att tillhandahålla Änggårdens Hospice mark på Hovåsängen utan avgift. I upplägget ingår att AB Hovås Villastad samtidigt ges möjlighet att exploatera resten av ängen för egen räkning. AB Hovås Villastad föreslår 10-20 lägenheter. Mycket stora summor ligger således i potten för bolaget om allt går i lås. I ett mejl från AB Hovås Villastad skickat till en tjänsteman på SBK kan man läsa att bolaget avser “jobba på mot politikerna”.

– Den 27 oktober 2015 sammanträder politikerna i Byggnadsnämnden och beslutar, mot SBK:s rekommendation, att bevilja planbeskedet.
Denna punkt är intressant. Exploatören skulle ju “jobba på mot politikerna”. Vad innebar det? Varför gick politikerna emot sina egna tjänstemän på SBK? Enligt vår bedömning finns två alternativ:
a) Politikerna i Byggnadsnämnden har lämnats felaktig och bristfällig information av exploatören.
b) Någon eller några av politikerna i Byggnadsnämnden har på ett otillbörligt sätt förmåtts att gå exploatörens ärenden.

– Byggnadsnämndens beslut att bevilja planbesked fick närboende till Hovåsängen reda på av en slump i maj 2016. De av grannarna som varit med vid AB Hovås Villastads tidigare exploateringsförsök av ängen, och som dessutom har erfarenhet av hospice och palliativ vård, misstänker i ett tidigt skede att upplägget inte är seriöst. Skrivelser i ärendet skickas från boende i närområdet till både SBK och Byggnadsnämnden, dock utan vidare åtgärd från mottagarnas sida. (Det var dessa skrivelser som orsakade medieuppmärksamheten i frågan.)

– Den 30 augusti 2016 ger Byggnadsnämnden uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan avseende hospice och bostäder på Hovåsängen.

– Startmöte för detaljplanearbetet genomförs den 10 januari 2017. Vid mötet deltar SBK, övriga intressenter och remissinstanser. Noterbart är att ingen från Änggårdens Hospice deltar vid mötet. Vårdaktören representeras av Per Davidson, ägare till AB Hovås Villastad.

Ärendet väcker många frågor. En grupp närboende har därför under 2016 och 2017 haft ett flertal samtal och möten med intressenter och genomfört en omfattande granskning av dokumentation i ärendet. Här följer ett antal viktiga slutsatser:

– Att AB Hovås Villastad använder sig av Änggårdens Hospice som medsökande för att kunna “köpa” sig till en storskalig exploatering av ängen för egen del.

– Att intressenterna inte öppet redovisat de nära förbindelser på lednings- och styrelsenivå som föreligger AB Hovås Villastad och Änggårdens Hospice emellan.

– Att omständigheter och förfarandet i ärendet faller under definitionen för korruption och att oberoende juridisk expertis bör titta vidare på detta.

– Att intressenterna fört politiker och tjänstemän bakom ljuset genom att inte presentera korrekta uppgifter på väsentliga punkter.

– Vi finner det troligt att Byggnadsnämnden inte hade gått vidare med beslut om detaljplanearbete avseende Hovåsängen om korrekta underlag och fakta hade presenterats av intressenterna i det inledande skedet. Beslutet att bevilja planbesked bör omprövas baserat på korrekta underlag och fakta.

Vårt eget underlag och material för dessa slutsatser kommer att redovisas löpande på denna hemsida under 2017 och 2018.

Om du bara vill ha en sammanfattning av ärendet så finner du denna i rutan ovan. För den som vill gräva djupare i ärendet så finns mycket mer att studera. Hemsidan är uppdelad i följande sektioner: Om Hovåsängen, “Detaljerna”, Dokument och Om oss. I toppmenyn finner du också en länk till våra Nyheter. Sidan Om Hovåsängen ger en allmän överblick och bakgrund. Fördjupningar finner du på sidan “Detaljerna”. “Detaljerna” har vuxit och består nu av åtta avsnitt som bäst läses i ordning, från ett till åtta. Detaljerna är de viktiga pusselbitar som slutligen ger oss bilden av hur allt hänger ihop.

Om du upptäcker någon felaktighet på hemsidan, eller om du har mer information i frågan som du vill dela med dig av, kontakta oss gärna på hovasangen@gmail.com. Varmt välkommen med dina tips och synpunkter!