3. “De öppna utblickarna mot havet”

“De öppna utblickarna mot havet” från Säröbanan har varit ett återkommande skäl till varför Göteborgs stad har valt att lämna Hovåsängen orörd vid markägarens tidigare exploateringsförsök. (Detta kan man läsa om här.) Avseende det nu aktuella exploateringsförslaget konstaterar SBK bland annat att “Det innebär också att planlagd allmänplats, något som det råder brist på i Hovås, försvinner och att utblicksmöjligheterna kraftigt begränsas.” (Se SBK:s tjänsteutlåtande från 2017-09-01 här.) Allmänheten är således en uppenbar förlorare vid exploatering av ängen. Vi tycker inte det är rimligt att privata kommersiella intressen sätts framför medborgarnas när värdet av det som går förlorat är så mycket större än det som tillförs. Det kommer inte att råda brist på lägenheter i Hovås genom byggnationen av “Nya Hovås” (och på många andra platser i stadsdelen) och den palliativa vården kan organiseras både bättre, billigare, mera ostört och värdigt.

Så vad menas med “de öppna utblickarna över havet”? Detta illustreras nog enklast med foton tagna från Säröbanan över Hovåsängen kompletterade med illustrationer över den tänkta 40 meter långa hospicebyggnaden.

(Uppdatering 23 oktober 2017: Innerstadens Arkitekter, som anlitats av markägaren, vill inte att vi visar de illustrationer som de gjort och som vi erhållit av SBK. Det är olyckligt eftersom vi inte lika tydligt kan visa på “före/efter”-perspektivet. Vi har valt att gå Innerstadens Arkitekter till mötes och tar därför bort deras två illustrationer från denna sida. Bild nummer två nedan är baserad på en av deras illustrationer om än betydligt enklare i sin utformning.)

Vy från Säröbanan från sydost. Nuvarande vy med fri siktlinje på nära 2 km över Hovåsängen, båthamnen, Askimsviken och bort mot Askims Camping.

 

Vy från Säröbanan från sydost med hospicebyggnaden på plats. De öppna utblickarna mot havet är nu ersatta av en 40 meter lång tegelfasad placerad ett fåtal meter från Säröbanan. De 16 lägenheterna i 1-2 plan syns inte på bilden men är planerade precis intill på byggnadens västra sida. (Illustration: Hovåsängens Vänner baserad på en tidigare illustration av Innerstadens Arkitekter.)

 

Vy från Säröbanan från nordost. Nuvarande vy med fri siktlinje på 2 km över Hovåsängen, Hovåsvallen, Hovåsbadet, Askimsviken och Näset.

 

I samband med nybyggnationen vid Klåvavägen i närheten av Hovåsmotet uppfördes denna byggnad vars mått liknar den tilltänkta hospicebyggnaden på Hovåsängen. Denna kan man kika på för att få en bättre uppfattning om vad de “öppna utblickarna mot havet” kan ersättas med.

Tillbaka till huvudsida “Detaljerna”