Gbg:s externa visselblåsarfunktion PwC Sverige rekommenderar utredning om turerna kring Hovåsängen

By 16 January 2019Allmänt

Idag har vi nåtts av beskedet att Göteborgs stads externa visselblåsarfunktion, PwC Sverige i Stockholm, några dagar innan jul rekommenderade Stadsledningskontoret vid Göteborgs Stad att turerna kring Hovåsängen skall utredas vidare. Den 21 december 2018, skickade sedan en interncontroller vid Stadsledningskontoret följande mejl till SBK, med kopia till Stadsbyggnadsdirektören:

Ett tips har inkommit till Göteborgs Stads externa visselblåsarfunktion. Tipset handlar om ett detaljplanärende. Tipset som helhet framgår av bifogad fil.

PWC rekommenderar att tipset behöver undersökas vidare för att ta ställning till om det ska utredas av leverantören.

I tipset görs gällande att det finns fog för att mutor, jäv och vänskapskorruption har förekommit i samband med ärendets handläggning och beredning. Dessa oegentligheter skall enligt tipslämnaren gälla några politiker i byggnadsnämnden.

Nämnden fattade beslut om att godkänna detaljplanen 2018-12-11 och att översända den till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen har inkommit till stadsledningskontoret för beredning i kommunstyrelsen och antagande i kommunfullmäktige.

Visselblåsarfunktion vid stadsledningskontoret kan konstatera att en del av de uppgifter som rör förekomsten av oegentligheter även har förts fram i några av de synpunkter på aktuell detaljplan som inkommit till stadsbyggnadskontoret. Synpunkterna finns beskrivna i såväl samrådsredogörelsen som det granskningsutlåtande som bifogats beslutet om detaljplan. Däremot bedömer visselblåsarfunktionen att det inte tillräckligt tydligt framgår vilka ställningstaganden och eventuella åtgärder som nämnden har gjort med anledning av inkomna synpunkter gällande eventuella oegentligheter inom ordinarie detaljplaneprocess.

Visselblåsarfunktionen önskar därför att ni återkommer med en återkoppling med hur frågan om oegentligheter under ärendets beredning har handlagts och utretts.

Vi önskar ett svar från er senast den 28 januari.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen