Granskningsutlåtande, kort sammanfattning

By 1 December 2018Allmänt

Granskningsutlåtandet från SBK daterat 2018-11-15 kan sammanfattas kort eftersom det i princip inte skett några förändringar alls i exploateringsförslaget sedan samrådet. Detta trots att ett 50-tal negativa yttranden, från i huvudsak närboende och andra berörda, inkommit i samband med granskningen. Så här sammanfattar SBK de negativa synpunkterna:

CITAT

Den övervägande synpunkten är att planarbetet ska avbrytas så att ängen kan bevaras. De allvarligaste invändningarna mot planförslaget gäller:

  • att det går emot flera tidigare fattade beslut om att platsen inte får bebyggas.
  • att översiktsplanen och andra strategiska dokument inte följs.
  • att den befintliga trafiksituationen har stora brister och inte tål tillkommande trafik. Bilder från fina sommardagar som visar en kaotisk situation har skickats in.
  • att ett obebyggt område, som många anser är av stort allmänt intresse, går förlorat utan att nyttan av planen blir särskilt stor.
  • att miljön inte lämpar sig för bostäder och hospice eftersom det periodvis förekommer många livliga aktiviteter i närheten.

Många anser att utbyggnadsförslaget inte visar tillräcklig hänsyn till omgivningen. Det framförs oro för hur de som bor i närheten, eller utmed Hovåsvägen, kommer att påverkas. Flera anser att planförslaget kommer att innebära betydande olägenhet för dem. Oro för att värdet på deras fastigheter påverkas negativt framförs också.

Det framförs synpunkter på att det borde utredas om ett hospice verkligen behövs och om det finns lämpligare lokaliseringar för ett hospice. Man anser inte heller att det finns behov av bostäder.

Tveksamheter till hur ärendet hanteras framförs. Många uppfattar att politikernas ändrade ställningstagande till att bebygga platsen kan bero på oegentligheter som t.ex. mutor. De tror att någon form av ”kohandel” bedrivits där kommunen lovats ett hospice i utbyte mot byggrätter för bostäder. Man ifrågasätter om det kan innebära olagligt statsstöd att planlägga när det verkar som om hospicet kommer att få väldigt låg hyra samtidigt som markägaren kommer att tjäna pengar på att bygga bostäder.

SLUT CITAT

I granskningsutlåtandet konstaterar SBK att frågan om oegentligheter som framförts av många under hela detaljplaneprocessen inte är en fråga för dem att utreda utan skall hanteras av rättsvårdande myndigheter. Att stadens tjänstepersoner och politiker inte har skyldighet att agera på information om misstänkt brottsligt förfarande kan man ha synpunkter på. Vidare är det olyckligt att SBK inte redan mycket tidigare under processen var tydligare på denna punkt. Mycket tid har gått förlorad. För vår del tar vi ärendet vidare till de rättsvårdande funktionerna.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen