“Granskning” pågår. Glöm inte att lämna dina synpunkter senast 28 juni 2018.

By 13 June 2018Allmänt

Det slutliga planförslaget avseende Hovåsängen är nu klart och under tiden 7-28 juni 2018 erbjuds “skriftlig granskning”. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på Stadsbyggnadskontoret (SBK). Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande. Glöm alltså inte att lämna dina synpunkter skriftligt senast den 28 juni 2018.

Klicka här för länk till SBK:s hemsida där du finner planförslaget samt information om hur du lämnar dina synpunkter. Enklast gör du detta genom att klicka på knappen “Lämna synpunkter” på SBK:s hemsida.

 

Planförslaget:

Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad avsedd för vård inom fastigheterna Hovås 57:37 – 39. Planen innebär att ca 16 bostäder kan byggas i 1-2 våningshus (totalt 1950 m²). Vårdbyggnaden kan bli max 1700 m² fördelat på två våningar (varav en som suterrängvåning). Vårdbyggnaden ska kunna inrymma lokaler där Stiftelsen Änggårdens Hospice kan bedriva sin verksamhet.

Utdrag från SBK:s granskningshandling:

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger det aktuella området som grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Förslaget stämmer dåligt med de områdesvisa inriktningarna i för kustnära områden eftersom byggnation kan innebära försämrade möjligheter att utveckla fotbollsplan, småbåtshamn och badplats. Området har genom sina utblickar mot havet betydelse för landskapsbilden. I tidigare planering har ett öppet landskapsrum med havskontakt värderats högt och marken planlades som allmän plats NATUR/äng. 

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen