Category

“Detaljerna”

Kommentar till texten om Madrair AB

By | "Detaljerna"

I ett mejl skickat till Hovåsängens Vänner den 10 november 2017 lämnar Björn Oxe, styrelseledamot i Madrair AB och Änggårdens Hospice (ÄH), följande kommentarer med anledning av texten om Madrair AB publicerad på sidan Änggårdens Hospice, relationer och siffror.

1. Madrair AB har aldrig sålt något till ÄH. ÄH finns inte överhuvudtaget i Madrairs kundregister eller bokföring.
2. Annika Åberg-Darell gick med i bolaget 2012, men p g a bristande tid att engagera sig sålde hon sina aktier 2014, enligt aktieboken. Och gick ur styrelsen.
3. Alvar Kihl gick ur styrelsen tidigt 2017, men har inte varit verksam sedan slutet 2015.

Innerstadens Arkitekters illustrationer borttagna

By | "Detaljerna"

Innerstadens Arkitekter har önskat få sina illustrationerna på sidan “De öppna utblickarna mot havet” borttagna. Vi har gått Innerstadens Arkitekter till mötes trots att illustrationerna var allmän handling erhållna från Stadsbyggnadskontoret. Illustrationerna föreställde den tänkta hospicebyggnaden sedd från Säröbanan ur två olika vinklar. Borttagandet av bilderna gör det svårare för allmänheten att föreställa sig Hovåsängen “före” och “efter” byggnation av hospice och lägenheter. Detta är olyckligt, inte minst eftersom Samrådshandlingen också saknar bra och tydligt bildmaterial på den tänkta byggnationen på ängen.

En av Innerstadens Arkitekters illustrationer har istället ersatts med en egen illustration. Denna är inte lika detaljrik som “originalet” men påminner i stort om byggnadens färg, form och mått. Vad vi primärt vill visa är känslan av de öppna utblickarna mot havet ersatta av den korridorliknande känslan skapad av en 40 meter lång tegelfasad placerad endast ett fåtal meter från Säröbanan. Det kanske, å andra sidan, är just denna känsla som markägaren och Innerstadens Arkitekter inte ville visa. Vem vet. Angelägna att bilderna skulle plockas bort var de i alla fall.

(Klicka här för att komma till sidan med bilderna.) 

Göteborgsandan lever kvar – tre nya avsnitt under “Detaljerna”

By | "Detaljerna"

Sent igår kväll, den 11 oktober 2017, publicerades tre nya avsnitt under “Detaljerna”. Denna publicering gjordes samma dag som vi kunde läsa i Göteborgs-Posten att samrådsförfarandet avseende Hovåsängen skulle börja. De tre avsnitten är:

“Göteborgsandan” lever kvar. Den är förödande för samhället och ökar misstron mot det politiska systemet. En ökad klyfta mellan politiker och medborgare gynnar ingen och det är inget som vi själva vill bidra till. Därför sökte vi i över ett års tid dialog med de berörda politikerna. När nu frågan om Hovåsängen går in en ny fas är det relevant att publicera vår information. De nya avsnitten återfinns under “Detaljerna”.

Mediedrevet Hovåsborna får svårt att glömma

By | "Detaljerna"

Det kommer nog dröja länge innan Hovåsborna glömmer det mediedrev som drog fram över Sverige under hösten 2016. Vissa uppgifter blev helt korrekt återgivna men när journalister, krönikörer, debattörer och andra som skrev och uttalade sig i frågan saknade helhetsbilden – eller avsiktligt utelämnade bakgrund, historik och fakta – så blev bilden fel och ensidig. Resultatet var minst sagt förfärligt, förtroendet till media blev kraftigt stukat och såren lär inte läka hos många på mycket länge. Läs mer här http://hovasangen.se/detaljerna/hospice-i-hovas-i-media/

Grovt fel i avstånd till kollektivtrafik

By | "Detaljerna"

Markägarens begäran om planbesked innehåller ett grovt fel avseende avståndet från Hovåsängen till kollektivtrafik. Avståndet anges till 400-450 meter när det verkliga avståndet är 1 km. Hur kunde det bli så fel? Ett misstag? Eller helt avsiktligt för att hålla sig inom de ramar och normer som gäller för avstånd till kollektivtrafik inom Göteborgs stad? Det kan besökare till denna sida få avgöra själva. Markägarens uppgifter och korrekta fakta i frågan finner du här => https://hovasangen.se/detaljerna/nej-det-ar-inte-400-meter-till-kollektivtrafik/

Kampen för Hovåsängens bevarande är inte ny

By | "Detaljerna"

Vi har förstått att många inte känner till att Hovåsängen satts under exploateringspress vid flera tillfällen tidigare. Det nu aktuella exploateringsförsöket är faktiskt det tredje i ordningen under den senaste 20-årsperioden. Många känner då inte heller till att såväl närboende, kommunen som andra intressenter har varit djupt engagerade under lång tid i kampen för att hålla Hovåsängen öppen och orörd.

Under “Detaljerna” har vi därför publicerat en kort sammanfattning av tidigare exploateringsförsök. Klicka här för mer info.

Villastaden och Stiftelsen först ut under “Detaljerna”

By | "Detaljerna"

AB Hovås Villastad har under lång tid och vid flera tillfällen försökt få en exploatering av Hovåsängen till stånd. Byggnadsnämnden i Göteborg har alltid avslagit bolagets begäran, bland annat med hänsyn till översiktsplanen och områdets naturvärden. AB Hovås Villastads senaste exploateringsförsök (det nu aktuella) är ett upplägg i samarbete med Stiftelsen Änggårdens Hospice. Den 10 februari 2015 undertecknar Per Davidson från AB Hovås Villastad och Ingemar Bokedal från Stiftelsen Änggårdens Hospice en Begäran om planbesked (en pdf återfinns i sektionen Dokument) och skickar in denna till Stadsbyggnadskontoret. Det blir därmed naturligt för oss att låta de båda intressenterna – AB Hovås Villastad och Stiftelsen Änggårdens Hospice – bli först ut under våra fördjupande texter som publiceras under sektionen “Detaljerna”. Läs mer om intressenterna och deras inbördes relationer här.