Naturskyddsföreningen ger sitt stöd till Hovåsängens bevarande i samrådsyttrande

By 26 November 2017Allmänt

Naturskyddsföreningen i Göteborg stöttar engagemanget för Hovåsängens bevarande i sitt samrådsyttrande daterat 2017-11-21:

Yttrande Samråd Detaljplan Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen
Diarienummer: 0647/15

Naturskyddsföreningen i Göteborg instämmer med SBKs tjänsteutlåtande för planbeskedet från 2015. Där poängteras att planen inte är förenligt med ÖP som anger det som grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Det är inte heller förenligt med gällande detaljplan som anger natur. De poängterar också att det gjordes en bedömning på 1990-talet att det var viktigt att bevara det som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls. Inga nya omständigheter som skulle förändrat bedömningen har uppstått sen dess menar de.

Planen är inte linje med utbyggnadplaneringen och de prioriterade utbyggnadsområden.

Med en kilometer till närmsta busshållplats kommer detta nya bostadsbyggande leda till ökad biltrafik in mot centrum. Om byggande av ett nytt Hospice är mycket angeläget, kan det eventuellt ske här, men det måste inte ske tillsammans med bostadsbyggande. Om bara vårdbyggnaden byggs, ger det större möjligheter att behålla siktlinjer och äng. Uppvärmning med bergvärme ökar användningen av el. Som kompensation bör södervända tak förses med solceller. Övriga tak bör vara gröna.

Vi ser dock hellre att platsen stärks som naturområde enligt gällande detaljplan, för att långsiktigt få höga naturvärden i form av ängsmark. Detta antingen genom plantering av fler ängsörter och blommor, såsom har skett t.ex. i Kungsparken i somras, eller genom att ha betande får några månader om året. För att långsiktigt få naturområdet att bli en rik ängsmark med stor biologisk mångfald av blommor, insekter och örter. Samtidigt som det kan bli en upplevelserik närnatur i området för barn och vuxna.

Det finns också potential att ängen kan bli en del av ett grönstråk som kopplar ihop Sandsjöbacka naturreservat med kustremsan. Det saknas idag några tydliga kopplingar. Se nästa sida. Där vi har adderat en grön pil till ÖP som visar detta.

Att stärka platsen som äng hade varit i riktlinje med Göteborgs miljömål 12, ett rikt växt- och djurliv.

Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
genom

Lena Nilsson
Ordförande

Yttrande i sin helhet finns publicerat på Naturskyddsföreningens hemsida => https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/94/2014/01/Askim-Vård-och-bostäder-vid-Fjordvägen.pdf

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen