Ont om tid på välbesökt SBK-möte

By 1 June 2017Möten

Möte om Hovåsängen på SBK den 31 maj 2017.

Trots jobb och studentavslutningstider blev det ett välbesökt informationsmöte om Hovåsängen på Stadsbyggnadskontoret den 31 maj. Vi uppskattar att runt 35-40 närboende och andra intressenter slöt upp vid mötet för att lyssna och ställa frågor. En och en halv timme räckte inte till för alla frågor och diskussioner. Svar kunde inte heller alltid ges då flera förvaltningar, politiker och exploatörerna själva inte var närvarande. Från Hovåsängens Vänners sida saknade vi speciellt Per Davidson från AB Hovås Villastad och Ingemar Bokedal från Stiftelsen Änggårdens Hospice (som båda var inbjudna till mötet) då flera av våra frågor riktade sig primärt till dem.

En eventuell exploatering av Hovåsängen – med vårdinrättning och 20 lägenheter i en kustnära frilufts- och villamiljö 1 km från närmsta busshållplats – är ingen liten fråga och det är uppenbart att det behöver göras omfattande undersökningar och studier i samband med detaljplaneprocessen innan ett förslag kan presenteras. Det handlar om väg-, buller- och trafikutredningar, kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter, markförhållanden och geotekniska undersökningar, dagvatten, påverkan på den kustnära miljön, naturen och landskapsbilden, de “öppna utblickarna över havet” med mera. Det handlar också om påverkan på människor och fysiska möten. Säröbanan och områdena runt omkring är periodvis flitigt trafikerade. Mötesdeltagare med egen erfarenhet av palliativ vård framhärdade speciellt att utreda frågan ur ett hospicegäst- och anhörigperspektiv då den föreslagna 40 meter långa hospicebyggnaden är tänkt att placeras endast 5 meter från Säröbanan. Byggnaden är exponerad för ljud, människor och insyn i övriga riktningar också.

Vidare framhölls av mötesdeltagare att exploatörerna har stora ekonomiska intressen i att få en exploatering av Hovåsängen till stånd. De argument, uppgifter och fakta som redovisas av exploatörerna måste därför ifrågasättas och verifieras. Egna undersökningar måste göras och information inhämtas från oberoende källor och expertis.

Avslutningsvis så vill vi i Hovåsängens Vänner tacka representanterna från Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret som deltog vid mötet. SBK:s presentation återfinns i pdf-format här.

hovasangen

Author hovasangen

More posts by hovasangen