Category

Allmänt

Naturskyddsföreningen ger sitt stöd till Hovåsängens bevarande i samrådsyttrande

By | Allmänt

Naturskyddsföreningen i Göteborg stöttar engagemanget för Hovåsängens bevarande i sitt samrådsyttrande daterat 2017-11-21:

Yttrande Samråd Detaljplan Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen
Diarienummer: 0647/15

Naturskyddsföreningen i Göteborg instämmer med SBKs tjänsteutlåtande för planbeskedet från 2015. Där poängteras att planen inte är förenligt med ÖP som anger det som grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Det är inte heller förenligt med gällande detaljplan som anger natur. De poängterar också att det gjordes en bedömning på 1990-talet att det var viktigt att bevara det som natur så att de öppna utblickarna mot havet behålls. Inga nya omständigheter som skulle förändrat bedömningen har uppstått sen dess menar de.

Planen är inte linje med utbyggnadplaneringen och de prioriterade utbyggnadsområden.

Med en kilometer till närmsta busshållplats kommer detta nya bostadsbyggande leda till ökad biltrafik in mot centrum. Om byggande av ett nytt Hospice är mycket angeläget, kan det eventuellt ske här, men det måste inte ske tillsammans med bostadsbyggande. Om bara vårdbyggnaden byggs, ger det större möjligheter att behålla siktlinjer och äng. Uppvärmning med bergvärme ökar användningen av el. Som kompensation bör södervända tak förses med solceller. Övriga tak bör vara gröna.

Vi ser dock hellre att platsen stärks som naturområde enligt gällande detaljplan, för att långsiktigt få höga naturvärden i form av ängsmark. Detta antingen genom plantering av fler ängsörter och blommor, såsom har skett t.ex. i Kungsparken i somras, eller genom att ha betande får några månader om året. För att långsiktigt få naturområdet att bli en rik ängsmark med stor biologisk mångfald av blommor, insekter och örter. Samtidigt som det kan bli en upplevelserik närnatur i området för barn och vuxna.

Det finns också potential att ängen kan bli en del av ett grönstråk som kopplar ihop Sandsjöbacka naturreservat med kustremsan. Det saknas idag några tydliga kopplingar. Se nästa sida. Där vi har adderat en grön pil till ÖP som visar detta.

Att stärka platsen som äng hade varit i riktlinje med Göteborgs miljömål 12, ett rikt växt- och djurliv.

Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
genom

Lena Nilsson
Ordförande

Yttrande i sin helhet finns publicerat på Naturskyddsföreningens hemsida => https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/94/2014/01/Askim-Vård-och-bostäder-vid-Fjordvägen.pdf

Inga-Britt Ahlenius om korruptionskulturen i Göteborg på GP Debatt

By | Allmänt

Inga-Britt Ahlenius betraktelse över Göteborgs Stad, publicerad på GP Debatt den 23 november 2017, passar mycket bra in på denna sida. Inga-Britt Ahlenius säger bland annat: “Företrädare för politiska institutioner har sin viktigaste uppgift i att föregå med gott exempel, att stärka människors tillit till dessa och att som led i denna uppgift tydligt ta sitt eget ansvar. I Göteborg saknas allt detta fortfarande – trots alla affärer.”

Klicka här för debattinlägget i sin helhet.

Om du vill läsa vad vi själva har skrivit i ämnet så återfinns mycket på denna hemsida. En bra start är här.

Inga-Britt Ahlenius är ledamot i styrelsen för Transparency International Sverige och tidigare chef för Riksrevisionsverket, RRV.

Tyck till om detaljplanen senast 21 november 2017

By | Allmänt

Mellan 11 oktober och 21 november 2017 har du möjlighet att tycka till om förslaget att exploatera Hovåsängen för vård och bostäder. Du kan enkelt lämna dina synpunkter direkt på Göteborgs Stads hemsida. KLICKA HÄR Där finner du också alla handlingar i ärendet. Det är mycket viktigt att du lämnar dina synpunkter under samrådstiden, annars mister du din rätt att överklaga detaljplanen. Du kan också mejla dina synpunkter till sbk@sbk.goteborg.se. Ange “Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen, Dnr: 0647/15” i ämnesraden.

Om du är dåligt insatt i ärendet, kika först runt ordentligt på denna hemsida innan du lämnar dina synpunkter. Missa heller inte samråds- och informationsmötet onsdagen den 25 oktober kl. 17.00 – 18.30 som hålls i informationssalen på Stadsbyggnadskontoret (SBK), Köpmansgatan 20.

Vad folk är mest bekymrade över i ärendet kan variera beroende på var de bor och hur de rör sig i området. Det kan handla om trafiksituationen, den förändrade landskapsbilden men mycket annat. Exploateringsförslaget kommer att ha stor påverkan för hela närområdet och påverka såväl boende som besökare till området, inte minst trafikanterna utmed Säröbanan.

Om “Göteborgsandan”-inslagen i ärendet (som finns beskrivna i avsnitt 6-8 under “Detaljerna”) skall kommenteras under samrådet eller hanteras av annan instans har vi i skrivande stund inte fått svar på. Det får vi förhoppningsvis veta vid mötet på SBK den 25 oktober, om inte förr.

(Samrådshandlingen/Planbeskrivningen samt Plankartan finns även uppladdade under Dokument på denna hemsida.)

Hovåsängens Vänner lanserar hemsida

By | Allmänt

Efter en hel del arbete är äntligen vår hemsida färdig för lansering. Vi väljer att gå ut med sidan även om inte allt ännu är på plats. Detta kommer att ta tid. Vi reserverar oss också för att publicerade texter kan redigeras och förtydligas under resans gång. Hursomhelst, varmt välkommen till hovasangen.se!